مواد معدنی در حقیقت مانند خون در رگهای صنایع جاریست و ایجاد اختلال در فعالیتهای این حوزه به معنی افت تولید در سایر صنایع و در نهایت توقف آنها خواهد بود . معادن، تأمین كننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودكفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یك كشور نقش بسزایی دارد. بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به مواد معدنی وابسته اند و صنایع معدنی به عنوان اولین بخش در زنجیره تامین سایر صنایع می باشند. بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد كشور، جایگاه ویژه ای دارد.
توسعه بخش معدن، منافع بسیاری چه به صورت مستقیم (بالا بردن سهم معدن در تولید ناخالص‌ ملی) و چه به صورت غیرمستقیم (اشتغال‌زایی، توسعه در مناطق كمتر توسعه یافته، ممانعت از مهاجرت و...) به همراه دارد.
 • ماشین غول پیکر
 • معدن
 • ماشین آلات معدن 6
 • ماشین آلات معدن 5
 • ماشین آلات معدن 4
 • ماشین آلات معدن 3
 • ماشین آلات معدن 2
 • ماشین آلات معدن 1
 • تصویر معدن 6
 • تصویر معدن 5
 • تصویر معدن 4
 • تصویر معدن 3
 • تصویر معدن 2
 • تصویر معدن 1